Zásady ochrany osobních údajů

800 194 125

Společnost GAUTE, a.s., se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 25543709, DIČ:
CZ25543709, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 2794,
(dále jen „GAUTE, a.s.“), tímto z pozice správce osobních údajů informuje o účelech, prostředcích a
způsobech zpracování osobních údajů, včetně sdělení práv fyzických osob, jejichž osobní údaje
GAUTE, a.s., zpracovává (subjektů údajů).

GAUTE, a.s. zpracovává veškeré osobní údaje osob v souladu s relevantními vnitrostátními právními
předpisy a právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů).

Případné dotazy a žádosti týkající se ochrany a zpracování osobních údajů v GAUTE, a.s., prosím
směřujte na e-mailovou adresu gaute@gaute.cz.

Účely zpracování osobních údajů:

  • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
  • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
  • zajištění kvality poskytovaných služeb klientům
  • plnění zákonných povinností GAUTE, a.s.,
  • daňové a účetní účely
  • vymáhání pohledávek GAUTE, a.s.,
  • ochrana majetku a osob
  • marketing

Způsob zpracování osobních údajů:

GAUTE, a.s., zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě
automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů.

Zdroje osobních údajů:

GAUTE, a.s., získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů, výjimečně od třetích
osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Pro účely, pro
které byly zveřejněny či poskytnuty, dále GAUTE, a.s., získává osobní údaje z veřejných evidencí,
rejstříků, od orgánů státní správy apod. Za účelem ochrany osob a majetku GAUTE, a.s.,,
zaměstnanců a návštěvníků GAUTE, a.s., jsou některé prostory sídla společnosti monitorovány
kamerovým systémem. Záznamy z kamerových systémů jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu
a mají k nim přístup pouze pověření a proškolení pracovníci GAUTE, a.s.,. Záznamy se zpracovávají
výhradně za účelem uvedeným výše.